Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
van Flirt Creativity B.V., gevestigd te Amersfoort, hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’

1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.
1.2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe aan de Opdrachtnemer opdracht is gegeven tot uitvoering of daarmee direct verband houden, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of project overeenkomst.
1.3. Bescheiden: alle door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

2. Toepasselijkheid en uitgangspunten
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van de Opdrachtnemer en op alle overeenkomsten welke door de Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
2.2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.3. Wanneer bij het opstellen van de offerte en aanbieding bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De vaststelling daarvan geschiedt vervolgens achteraf naar redelijkheid.
2.4. Enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.5. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van de Opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en personen die niet in dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden de Opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
2.6. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.
2.7. Door de Opdrachtnemer genoemde termijnen zijn slechts indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door de Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
3.2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

4. Gegevens Opdrachtgever
4.1. De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en Bescheiden welke de Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, in de gewenste vorm, binnen het gewenste tijdsbestek en op de gewenste wijze ter beschikking van de Opdrachtnemer te stellen. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle schade voortvloeiend uit de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en Bescheiden, alsmede voor alle aanspraken van derden ter zake van door hen gestelde inbreuken op hun octrooi- en/of auteurs- en/of merken- en/of modellenrechten, alsmede ter zake van door die derden gestelde onrechtmatige daden en/of tekortkomingen.
4.2. De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en Bescheiden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
4.3. De Opdrachtgever is verplicht de Opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is. Voorts is hij verplicht om kennis te geven van het feit dat hij:
a. Voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
b. Voorlopige surseance van betaling heeft verkregen;
c. Voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
d. Vernomen heeft dat één of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement hebben ingediend;
e. In staat van faillissement is verklaard;
f. Zijn onderneming wenst te staken, te ontbinden en/of te liquideren.

De Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

5. Uitvoering van de opdracht en aanvullende werkzaamheden
5.1. De Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5.2. Na feedback van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer revisies binnen een redelijk tijdspad uitvoeren. De Opdrachtnemer voert maximaal twee revisierondes uit. Indien de Opdrachtgever meer revisies wenst, kunnen hier aanvullende kosten aan verbonden zijn.
5.3. De Opdrachtnemer voert de overeenkomst uit conform de diensten en te leveren producten zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever aanvullende werkzaamheden van de Opdrachtnemer verlangt die verdergaan dan in de opdrachtbevestiging staat vermeld, dient hij dit schriftelijk te verzoeken.
5.4. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever onderhandelen met inachtneming van deze algemene voorwaarden, over de voorwaarden en vergoeding voor dergelijke aanvullende werkzaamheden. Enige overeenkomst over aanvullende werkzaamheden moet schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen akkoord bevonden.

6. Goedkeuring en machtiging
6.1. De schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever ten aanzien van kopieën, layouts of artwork, geeft de Opdrachtnemer de bevoegdheid om productiemateriaal te kopen en proeven te maken. De schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever ten aanzien van televisie-, film- en radioscripts en/of storyboards, geeft de Opdrachtnemer de bevoegdheid om productieovereenkomsten, zo nodig, met derden aan te gaan. De Opdrachtgever is gehouden de daarmee verband houdende kosten aan de Opdrachtgever te vergoeden.

7. Honorarium en betaling
7.1. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in Nederlandse valuta, zonder enig recht op korting of verrekening.
7.2. De Opdrachtnemer factureert 50% van het overeengekomen bedrag voor de Werkzaamheden voor de start van de Werkzaamheden, of in geval van deelopdrachten of fases: 50% van de deelopdracht of fase voordat de Opdrachtnemer start met de deelopdracht of fase. De laatste 50 % wordt gefactureerd na gereedkomen van de Werkzaamheden, of in geval van deelopdrachten/fases na gereedkomen van de deelopdracht/fase, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
7.3. In afwijking van het voorgaande zal de betaling van (televisie-, film-, radio- , video-) producties als volgt geschieden:
a. 50% procent van het begrote totaalbedrag onmiddellijk na ondertekening van de overeenkomst en in ieder geval vóór de productiedatum
b. Het restant onmiddellijk bij levering van de (televisie-, film-, radio- , video-) productie.
7.4. De Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten voor de aanvang van de Werkzaamheden, tot het moment dat de Opdrachtgever een voorschot heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
7.5. Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de Opdrachtnemer.
7.6. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is de Opdrachtnemer gerechtigd het honorarium aan te passen.
7.7. Alle door de Opdrachtnemer gecommuniceerde prijzen zijn exclusief BTW, die de Opdrachtgever nog aanvullend verschuldigd is.
7.8. Indien de Opdrachtgever verwacht niet of niet tijdig te kunnen betalen, dient hij dit de Opdrachtnemer schriftelijk te berichten.
7.9. Indien de Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag, de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de Opdrachtnemer heeft.
7.10. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 500.
7.11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
7.12. Al het uitgevoerde voor of aan de Opdrachtgever geleverde werk blijft eigendom van de Opdrachtnemer, tot het moment dat de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Klachten
8.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
8.2. Een reclame schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
8.3. In geval van een terechte klacht heeft de Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de Opdrachtgever reeds betaald honorarium.
8.4. In geval van een foto-shoot, video-shoot of enige andere productie gerelateerde Werkzaamheden, blijft de Opdrachtgever nog steeds aansprakelijk voor vergoeding van de externe kosten en materiaal.
8.5. Er vindt geen restitutie plaats wanneer de Werkzaamheden gereed zijn en betaling is ontvangen, met uitzondering van de omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.3.

9. Opzegging
9.1. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Opdrachtgever leidt niet tot restitutie van het overeengekomen bedrag voor de Werkzaamheden waartoe de Opdrachtnemer opdracht heeft gekregen. De Opdrachtgever is gehouden om het gehele overeengekomen bedrag te voldoen.

10. Overmacht
10.1. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. In dit geval is de Opdrachtnemer niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding.
10.2. De Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, na een periode van 3 maanden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

11. Exclusiviteit en relatiebeding
11.1. Indien de Opdrachtgever een ander bureau opdracht geeft om dezelfde Werkzaamheden te verrichten als staan vermeld in de opdrachtbevestiging, betekent dit een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever. Het gevolg van deze tekortkoming is dat de Opdrachtnemer niet gehouden is om het uitgevoerde werk aan de Opdrachtgever over te dragen indien geen volledige betaling aan de Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden.
11.2. Er zal in dit geval geen terugbetaling plaatsvinden De Opdrachtgever is gehouden om het volledig overeengekomen bedrag volgend uit de tussen partijen overeengekomen opdracht te voldoen.
11.3. De Opdrachtgever zal gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden en tot één jaar daarna, geen werknemers van Opdrachtnemer direct of indirect in dienst nemen of op welke wijze dan ook inschakelen. Bij overtreding hiervan is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,--, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om aanvullende schade te vorderen.

12. Intellectuele eigendom
12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in verband met de door de Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden voor de Opdrachtgever (zoals, maar niet beperkt tot: campagnes, handelsmerken, dienstenmerken, slogans, artwork, geschreven documenten, tekeningen, foto’s, grafische documenten, film, muziek, transcripties) zijn eigendom van de Opdrachtnemer.
12.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is het bekend dat de Opdrachtnemer soms gebruik kan maken van licenties van derden bij de uitvoering van de Werkzaamheden. In die gevallen blijft de eigendom van de in licentie gegeven materialen bij de licentiegever binnen de voorwaarden van de gegeven licentie. In die gevallen gaat de Opdrachtgever akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden van die licenties. De Opdrachtnemer houdt de Opdrachtgever op de hoogte van dergelijke beperkingen.
12.3. Om het redelijke gebruik van de door de Opdrachtnemer geleverde werk mogelijk te maken verleent de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot het gebruik van intellectuele eigendomsrechten op het aan de Opdrachtgever geleverde werk, op voorwaarde dat de Opdrachtgever zich houdt aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
12.4. Alleen indien dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen en na betaling van een vergoeding, kan de Opdrachtnemer intellectuele eigendomsrechten overdragen aan de Opdrachtgever.
12.5. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om het geleverde werk aan te passen, of ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken, al dan niet door tussenkomst van derden, tenzij anders overeengekomen door de Opdrachtnemer.
12.6. Wanneer de Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in dit artikel is bepaald, heeft de Opdrachtnemer aanspraak op een boete van 3 maal het honorarium voor de betrokken Werkzaamheden, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om de daadwerkelijke schade te vorderen wanneer dit meer is.
12.7. De Opdrachtnemer is bevoegd het aan de Opdrachtgever geleverde werk te gebruiken als demonstratiemateriaal binnen haar reguliere marketingactiviteiten.

13. Geheimhouding
13.1 De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zijn, behoudens verplichtingen die de wet hen oplegt, verplicht tot geheimhouding van enige informatie tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken en dienen deze informatie niet te openbaren. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde geldt het volgende: indien de Opdrachtnemer aansprakelijk kan worden gehouden voor onjuiste uitvoering van de Werkzaamheden, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer beperkt tot directe schade en beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekering om welke reden dan ook niet uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende Werkzaamheden (exclusief BTW), doch ten hoogste tot € 10.000 (tienduizend euro). Dit met uitzondering van het opmaken voor drukwerk.
14.2. (Digitale) opmaken voor drukwerk worden door de Opdrachtnemer te allen tijde naar beste weten en kunnen opgemaakt. De Opdrachtnemer is echter nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het welslagen van het uiteindelijke drukwerk, dan wel fouten in opmaak en/of inhoud van het drukwerk. De Opdrachtnemer adviseert altijd ten zeerste de Opdrachtgever proefdrukken/ proefprints te laten maken door de drukker/derde partij en deze zeer zorgvuldig te controleren alvorens de drukker/derde partij opdracht te geven tot uiteindelijke druk. Ook wanneer de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoekt de proefprints te controleren blijft het uiteindelijke risico voor de Opdrachtgever.
14.3. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld.
14.4. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens (elektronische) verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer of derden.
14.5. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever nemen redelijke voorzorgsmaatregelen om de eigendom van materialen van de ander die aan hen zijn toevertrouwd te beschermen. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld, zijn Opdrachtnemer en Opdrachtgever echter niet aansprakelijk voor enig verlies of schade.

15. Garantie
15.1. Op de door de Opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur en/of software (zoals bijvoorbeeld apps) zit, tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld in een service level agreement), een garantie van ten hoogste één maand na oplevering. Fouten veroorzaakt door onjuist gebruik, platforms, programmatuur van derden en redelijkerwijs onvoorzienbare gebeurtenissen vallen niet binnen deze garantie.

16. Verwerkersovereenkomst
16.1. Indien de Opdrachtnemer persoonlijke data afkomstig van de Opdrachtgever, binnen het bepaalde van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt, zorgt de Opdrachtgever voor een deugdelijke verwerkersovereenkomst. De Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de Opdrachtgever zich verzekerd heeft van een rechtsgeldige toestemming of wettelijke grondslag om de persoonsgegevens te verwerken.
16.2. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor alle eventueel opgelegde boetes of andere door de Opdrachtnemer geleden schade of kosten als gevolg van het verwerken van persoonsgegevens door de Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze
17.1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer die ontstaan bij of voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomst, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

18 Vertaling
18.1. Bij conflicten tussen de Nederlandse en Engelse tekst van de algemene voorwaarden van de Opdrachtnemer, is de Nederlandse tekst leidend.